Anna Eriksson blir GD på Myndigheten för digital förvaltning och myndighetens instruktion och regleringsbrev är nu också beslutade

 

Regeringen har den 5 juli utsett Anna Eriksson, som för närvarande är utvecklingsdirektör på Lantmäteriet, till generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Hon har lång erfarenhet av samverkan som representant för Lantmäteriet i arbetsgrupperna i eSamverkansprogrammet och E-delegationen. Anna har dessutom arbetat i ca. 20 år i det privata näringslivet, bl.a. på ICA och Tele2. Hon kommer att tillträda sin tjänst 1 september 2018. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Samma dag beslutade regeringen också om myndighetens instruktion, regleringsbrev och nödvändiga följdändringar i bl.a. ett flertal befintliga förordningar i anledning av bildandet av DIGG.

Myndighetens ledningsform och särskilda organ

Av myndighetens instruktion framgår att DIGG ska ledas av en myndighetschef, DIGG är således en s.k. enrådighetsmyndighet, och ska ha två särskilda organ: Ett rådgivande organ som ska bistå myndigheten med råd i strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, med undantag för sådana frågor som det andra särskilda organet (expertgruppen för digitala investeringar) ska bistå myndigheten med. Expertgruppen för digitala investeringar ska bistå myndigheten med råd gällande myndighetens uppgift att ge stöd till den offentliga förvaltningen vid digitala investeringar av större eller strategisk karaktär.

Myndighetens uppgifter

Av myndighetens instruktion framgår vidare att DIGG ska

  • samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet)
  • ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen (bl.a. e‑legitimationer och underskrifter, säkra digitala försändelser, e‑fakturering, gemensamma standarder och format inom sitt ansvarsområde)
  • bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och
  • följa och analysera utvecklingen av densamma.

Därutöver ska myndigheten bl.a. främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användares behov. Samverkan med den offentliga förvaltningen och andra berörda parter samt inte minst samverkan inom den offentliga förvaltningen kommer vara en viktig uppgift för DIGG.

Uppgifter respektive uppdrag från E-legitimationsnämnden (hela verksamheten), Skatteverket (Mina meddelanden), Ekonomistyrningsverket (bl.a. e-handel i staten), Riksarkivet (öppna data), Tillväxtverket (öppen och datadriven innovation), Post- och telestyrelsen (vägledningen om webbutveckling) och kommittén Expertgruppen för digitala investeringar (hela uppdraget) kommer bli uppgifter för DIGG per den 1 september som tidigare annonserats, se dir. 2017:117.

När det gäller myndighetens föreskriftsrätt kommer DIGG att ta över föreskriftsrätt gällande elektroniska fakturor,[1] säkra elektroniska försändelser[2] och förteckningar gällande vidareutnyttjande av PSI-handlingar[3] som tidigare legat på Ekonomistyrningsverket, Skatteverket och Riksarkivet. Någon generell föreskriftsrätt gällande den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen blir dock inte aktuell i dagsläget eftersom det saknas beredningsunderlag för det. Därför har regeringen valt att lägga dels ett uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata till Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket (dnr Fi2018/02149/DF), dels ett annat ett uppdrag om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn till Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket (dnr Fi2018/02150/DF). Tanken är att DIGG ska ta över samordningsansvaret för dessa två uppdrag när myndighetens verksamhet kommit igång och att resultaten av dessa uppdrag i förlängningen kan leda till en föreskriftsrätt gällande informationsutbyte och grunddata.

Regleringsbrevsuppdrag för 2018

Vidare har DIGG erhållit ett eget regleringsbrev som sig bör och av detta regleringsbrev framgår också att DIGG fått uppdrag om

  • nationellt införande av eIDAS-förordningen som ska börja tillämpas i september 2018,
  • förberedande åtgärder i anledning av ikraftträdandet av lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling den 1 april 2019 och
  • ingående av en överenskommelse med Skatteverket om att de ska sköta driften av den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser, dock längst t.o.m. den 31 december 2019.

Avveckling av kommittén Expertgruppen för digitala investeringar och E‑legitimationsnämnden

Såväl E-legitimationsnämnden som kommittén Expertgruppen för digitala investeringar kommer att avvecklas per den 31 augusti 2018 som en konsekvens av att hela E-legitimationsnämndens verksamhet och kommittén Expertgruppen för digital investeringars uppdrag kommer att bli uppgifter för DIGG per den 1 september i år, som nämnts ovan.

Övrigt

Se även pressmeddelande på regeringen.se

Relevanta länkar till Svensk författningssamling på riksdagen.se  och till Statsliggaren på esv.se kommer publiceras här så snart besluten är expedierade och publicerade på de ovan nämnda hemsidorna.

I övrigt fortsätter organisationskommittén (Fi 2017:09) att förbereda och genomföra bildandet av DIGG, se vidare deras hemsidaTwitterkonto och LinkedIn-sida.

Trevlig sommar!

Bakgrund


[1] Förordningen med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning och förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

[2] Förordningen (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser.

[3] Arkivförordningen (1991:446).