Att navigera i förändring

Dagens gästbloggare är Ekonomistyrningsverkets generaldirektör Clas Olsson. Clas inlägg utgår från honom och hans organisations egna infallsvinklar och erfarenheter.

Vi lever i ett samhälle som präglas av snabb förändring på många områden. Inte minst den ökade digitaliseringen ställer den offentliga förvaltningen inför både nya möjligheter och utmaningar, som kräver en hög grad av nytänkande och anpassningsförmåga.

ESV:s uppföljning av digitaliseringen av det offentliga Sverige visar att förvaltningen behöver förbättra flera områden för att svara mot regeringens uttalade ambitioner, om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En gemensam nationell strategi för digital infrastruktur och en utökad samordning i förvaltningen är två sådana övergripande områden. Därför välkomnar ESV förslaget om att inrätta en ny digitaliseringsmyndighet. Jag tror att en sådan aktör blir viktig i styrningen för att utveckla digitaliseringen i hela förvaltningen.

Många myndigheter har lyckats väldigt bra med att utveckla digitala tjänster för viktiga samhällsfunktioner som förenklat kontakten med medborgare och företag. Men en fortsatt transformation kommer inte ske av sig själv. Vi kan bland annat bli bättre på att samverka i förvaltningen och lära av varandra. För att kunna göra det behöver vi träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att förbättra vår service och bli mer lättillgängliga.

ESV-dagen den 10 oktober är en sådan mötesplats. Här träffas vi som arbetar med ekonomistyrning i staten och det är ett bra tillfälle att diskutera digitalisering. Årets tema är “Att navigera i förändring” och programmet bjuder på både inspiration och konkreta verktyg för verksamhetsutveckling. Dagen inleds av civilminister Ardalan Shekarabi som berättar om hur regeringen ska öka digitaliseringstakten i förvaltningen. Programmet innehåller också flera myndighetsexempel där vi kan lära av varandra. Bland annat kommer Konsumentverket, Riksantikvarieämbetet och Pensionsmyndigheten att berätta om sina erfarenheter från de digitala samverkansprojekten som resulterat i tjänsterna Hallå konsument, Digisam och Efterlevandeguiden.

Tillsammans fortsätter vi arbeta för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Välkommen till ESV-dagen 2017!