Digitalt först-bloggen säger tack och farväl för nu!

Foto: Arild Vågen

Regeringen och Sverige har fått en ny förvaltningspolitisk aktör som kommer att driva på digitaliseringen i offentlig sektor. Den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) med säte i Sundsvall invigdes 3 september. Enheten för digital förvaltning finns samtidigt kvar på Finansdepartementet och fortsätter arbeta med övergripande frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning. Men vi som arbetar på enheten ser nu också fram emot att få att samarbeta med DIGG!

Remissvar till slutbetänkande från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

Möte

Den 23 april var sista dagen för remissinstanser att lämna in sina synpunkter på slutbetänkandet SOU 2017:114 reboot – omstart för den digitala förvaltningen från Utredningen om effektiv styrnings av nationella digitala tjänster. Alla remissvaren finns publicerade på regeringens webbplats och nu börjar en samlad beredning av utredningens förslag tillsammans med remissinstansernas synpunkter.

Digitalisering en förutsättning för utveckling på Försäkringskassan

Robert Bergström, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, avdelningen för sjukförsäkring (Foto: Olov Vikström)

I Försäkringskassans inriktning för 2017-2021 utgör digitalisering en av förutsättningarna för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Digitaliseringen kommer att vara en central del i all vår kommande verksamhetsutveckling. Viktiga delar i verksamhetsutvecklingen kommer att vara självbetjäning och automatisering.

Ny EU-förordning om e-legitimation och betrodda tjänster (eIDAS) berör alla i den offentliga sektorn

Annika Bränström på informationsmöte den 23 november om eIDAS-förordningen

Lagkraven i EU-förordning eIDAS ska verkställas i alla sina delar 2018. Redan nu ska elektroniska underskrifter likställas med underskrift på papper. Nästa år – senast den 29 september 2018 ska alla myndigheter och kommuner även acceptera utländska e-legitimationer i de e-tjänster som kräver e-legitimation.

Digital utveckling på Migrationsverket – framtiden fångad på film

Mikael Ribbenvik, GD Migrationsverket. Foto: Tomislav Stjepic

Migrationsverket är ett nav för människor som av olika anledningar söker sig till Sverige från andra länder.  Vi vill utveckla tjänster som gör det enkelt och smidigt för dem som uppfyller villkoren att komma till Sverige för att till exempel arbeta, studera eller flytta till någon som man vill leva med. I uppdraget ligger också att hantera migrationen och dess växlingar så effektivt som möjligt med de resurser vi har.