Bättre juridiska förutsättningar för myndigheters digitala service och samverkan

Lagar och förordningar är grunden till ett rättssäkert samhälle, samtidigt som de måste vara förenliga med den snabba utveckling som sker inom digital förvaltning. Lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Många myndigheter, kommuner och landsting har länge påpekat att det finns stora hinder för utvecklingen.

För att förbättra de juridiska förutsättningarna för myndigheternas digitala service och samverkan, har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Förslagen bygger på delar av e-delegationens betänkande Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för service och samverkan (SOU 2014:39). Förslagen innebär en förstärkning av skyddet för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden när myndigheter erbjuder e-tjänster till privatpersoner och företag. Även skyddet för allmänna intressen vid användning av digitala tjänster och vid samverkan mellan myndigheter om it-drift förstärks.

Med detta förslag tar regeringen ett viktigt steg i arbetet med att undanröja onödiga hinder mot digitaliseringen av offentlig sektor.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.