Digigov 2017

Nu har det gått snart ett halvår sedan vi samlade svenska förändringsledare till ett öppet rådslag på Digigov 2016. Vi planerar nu årets råd och konferens och det känns som ett bra tillfälle att blicka tillbaka samtidigt som ser framåt mot Digigov 2017 och nästa öppna råd, som går av stapeln den 5-6 december. Planera in dessa datum redan nu och håll ögonen öppna efter inbjudan som dyker upp inom kort!

Om Digigov 2016 var en resa inåt där vi lärde känna varandra och hade ett tydligt svenskt perspektiv kommer Digigov 2017 vända blickarna utåt. Vi kommer att välkomna ett antal Nordiska och globala förändringsledare och på olika sätt ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Vi hoppas på många spännande möten och ömsesidig inspiration.

Resultatet av Digigov och Öppna rådet 2016

Av utvärderingen att döma verkar Digigov 2016 ha träffat rätt eftersom de allra flesta av er som deltog var nöjda eller mycket nöjda.  Det visar att det finns ett stort behov av en möteplats för det offentliga Sveriges förändringsledare och att vi lyckades erbjuda en sådan. Ni gav oss också bra förbättringsförslag och vi lovar att Digigov 2017 ska ha spetsigare break out-sessioner och att rådsmötet ska vara tydligare inriktat på hur digitaliseringen av det offentliga Sverige ska kunna accelereras.

Som de flesta säkert känner till presenterades resultatet från Öppna rådet direkt efter Digigov 2016 i Rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Öppna rådet 2016 fokuserade på medborgarcentrerad utveckling och resultatet visar att Sveriges förändringsledare både efterfrågar insatser från regeringen och är själva beredda att bidra genom att bl.a. ingå olika partnerskap för att driva på utvecklingen. Det här är vad ni som deltog efterfrågade:

 • En tydlig nationell målbild men en utvecklingsinriktning och tydliga incitament för öppen samverkan.
 • Ökad samverkan och konkreta partnerskap baserad på gemensamma digitala plattformar och öppna data är viktiga framgångsfaktorer.
 • Juridiska och budgetmässiga hinder för samverkan på alla nivåer måste  utredas och utvecklas.
 • Nationella ramverk i form av gemensamma standarder och tjänster pekades ut som viktiga komponenter för att möjliggöra ökad samverkan.
 • Öppenhet, transparens och samskapande med användarna lyftes fram som viktiga delar för att skapa tillit, förtroende och innovation.

En sammanfattning av regeringens arbete inom Digitalt först under 2017

Sedan rådet hölls har en hel del hänt. Här är ett axplock:

 • För att förbättra de juridiska förutsättningarna för myndigheternas digitala service och samverkan, har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Förslagen bygger på delar av e-delegationens betänkande Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för service och samverkan (SOU 2014:39). Regeringen har tidigare beslutat att tillsätta en utredning om rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning visar på behovet av ett juridiskt helhetsgrepp (dir. 2016:98).
 • En satsning på öppna data har beslutats. Statskontoret får i uppdrag att kartlägga hinder för publicering av öppna data. Tillväxtverket får i uppdrag att främja öppen och datadriven innovation som driver på användningen av öppna data. OECD ska genomföra en granskning av den datadrivna förvaltningen i Sverige och hur den kan utvecklas. Ardalan berättade om satsningen på Innovationsrådet den 15 maj samtidigt som en debattartikel publicerades i DN.
 • Rådet har träffats för en femte gång. På agendan fanns bl.a. betänkandet från utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Rådet diskuterade även en gemensam målbild för nationell digital infrastruktur, med anledning av den satsning regeringen aviserat
 • Ekonomistyrningsverket (ESV) har överlämnat en rapport om digitalisering av den offentliga sektorn till regeringen inom ramen för sina två uppdrag att stödja regeringens satsning på e-förvaltning samt att följa de statliga myndigheternas användning av it.
 • Hack for Sweden har arrangerats med stöd av regeringen. Vinnaren av Hack for Sweden Award 2017 tog fram en lösning baserad på öppna data från data från Skogsstyrelsen, SLU, Länsstyrelsen och SGU för att bedöma höga naturvärden i icke inventerad skog.
 • Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppgift att föreslå en ny finansieringsmodell för grunddata. Det gör det möjligt för myndigheter att avgiftsfritt kunna dela med sig av utvalda grunddata (registeruppgifter) till kommuner och landsting.
 • På E-legitimationsdagen den 1 februari samlades närmare 250 representanter från offentlig sektor och leverantörer från privat sektor för att lära sig om och diskutera frågor rörande e-legitimation. Civilministern påpekade att det är viktigt att hitta en fram till en lösning där alla som vill ska få tillgång till en säker e-legitimation.

Sedan tidigare arbetar Riksarkivet vidare med att främja Öppna data, ESV följer upp utvecklingen, ett antal utvecklingsmyndigheter digitaliserar utpekade värdekedjor och tillståndsprocesser. Utredningen om nationella digitala tjänster arbetar vidare mot sitt slutbetänkande som ska komma den 31 december 2017. SMHI arbetar vidare som projektledare för Hack for Sweden och ska presentera sin slutrapport den 1 oktober som ska beskriva hur vidareutnyttjande av offentlig information och datadriven innovation bäst bör främjas i framtiden.

Vi är alla en del av en gemensam rörelse mot ett datadrivet samhälle och vi i det offentliga måste hänga med. Jag hoppas att ni vill följa med oss på resan där nästa anhalt är Digigov 2017.

Du kan alltid följa vårt arbete och läsa mer om dessa initiativ på vår blogg.

Väl mött på Digigov 2017