Digitalt först-bloggen säger tack och farväl för nu!

Regeringen och Sverige har fått en ny förvaltningspolitisk aktör som kommer att driva på digitaliseringen i offentlig sektor. Den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) med säte i Sundsvall invigdes 3 september. Enheten för digital förvaltning finns samtidigt kvar på Finansdepartementet och fortsätter arbeta med övergripande frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning. Men vi som arbetar på enheten ser nu också fram emot att få att samarbeta med DIGG!

Offentlig sektors digitalisering är en horisontell fråga som skär tvärs igenom sektorer och organisatoriska stuprör. Av den anledningen utmanar den invanda beteenden, befintliga strukturer och processer. Vi har sett en utveckling från ”e-förvaltning” där vi tidigt började stödja analoga processer i förvaltningen med hjälp av it. Det kunde handla om att göra pappersformulär till pdf-blanketter eller att skicka e-post istället för fysisk post. I takt med att tekniken mognat och kunskapen i samhället ökat har vi även börjat ompröva gamla antaganden och arbetssätt. Det handlar till exempel om att införa självbetjäning för personer som kan och vill för att på så sätt frigöra tid till de som önskar personlig service. Eller att automatisera processer helt och hållet så att medborgare och företag inte behöver lämna samma uppgifter upprepade gånger till det offentliga. Vi brukar beskriva denna utveckling som en övergång från ”e-förvaltning” till ”digital förvaltning”.

Sedan 2015 har Enheten för digital förvaltning arbetat med regeringens satsning ”Digitalt först” som presenterades i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22). Satsningen som löpt under perioden 2015–2018 syftar till att stärka styrningen och samordningen av offentlig sektors digitalisering. Den svenska förvaltningstraditionen med fristående myndigheter och kommunalt självstyre ställer höga krav på samverkan för att utvecklingen i olika delar av förvaltningen ska gå i takt. Genom att offentliga verksamheter i stor utsträckning själva får avgöra hur de ska bedriva sina verksamheter, ges förutsättningar för en oberoende myndighetsutövning samtidigt som det finns utrymme för innovation. På samma gång är tydlig styrning nödvändig för att förvaltningen ska hålla ihop och det inte ska uppstå suboptimering. I linje med bedömningar från bland annat Digitaliserings-kommissionen och E-delegationen föreslog därför regeringen satsningen ”Digitalt först”, där skapandet av en samlad aktör med ansvar att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen har varit en av huvudkomponenterna.

Med anledning av DIGG nu finns på plats och perioden för Digitalt först lider mot sitt slut kommer vi på Enheten för digital förvaltning lägga denna blogg till handlingarna och istället låta DIGG träda fram. Det har varit ett stort nöje att skriva för er alla som besökt vår blogg sedan den startades. Tillsammans uppgår ni till nästan 70 000 besökare. Vi vill också passa på att tacka alla gästskribenter som delat med er av sina erfarenheter hos oss.

För nyheter och information om offentlig sektors digitalisering hänvisar vi er i fortsättningen till regeringens webbplats om digitaliseringspolitiken och DIGG:s webbplats www.digg.se!

Väl mött!
Malin Bohlin
Enhetschef på Enheten för digital förvaltning,
Finansdepartementet