eGov Action Plan – EU:s nya handlingsplan kommenteras

Efter en smärre försening har vi nu fått ta del av EU-kommissionens nya eGovernment Action Plan för åren 2016 – 2020. Vi på enheten för e-förvaltning följer arbetet nära och kommenterar här för första gången innehållet och de åtgärdsförslag som ges.

Många frågor som vår enhet driver har bäring på vad som sker inom EU. Bl.a. har EU-kommissionen inom ramen för deras digitala inremarknadsstrategi (DSM) publicerat ett s.k. industripaket ”DSM technologies and public services modernisation package” i mitten på april 2016. Detta paket innehåller flera meddelanden som har bäring på våra frågor, särskilt meddelandena om en ny handlingsplan för e-förvaltning eGov action plan för åren 2016 – 2020  och it-standardisering.

Se EU-kommissionens webbplats: eGovernment Action Plan och European eGovernment Action Plan 2016-2020

Målet med den nya handlingsplanen är att modernisera den offentliga förvaltningen, uppnå gränsöverskridande samverkan och underlätta kontakterna med medborgarna. Den handlingsplan som gällde för åren 2011 – 2015 är baserad på Malmödeklarationen från 2009.

eGov Action Plan är inte bindande och har ingen budget, men den innehåller ett antal intressanta principer – även om vi kanske hade hoppats på ett kraftfullare innehåll. För även om EU-kommissionen endast har ett samordningsansvar för e-förvaltning inom EU, så är deras insatser viktiga för utvecklingen på området.

Principer som EU-kommissionen slagit fast

  • Digitalt ska vara förstahandsalternativet för offentliga tjänster,
  • en uppgift bör endast lämnas en gång till det offentliga,
  • offentliga tjänster ska vara inkluderande och tillgängliga för att tillgodose olika gruppers behov,
  • öppenhet och transparens, bl. a. att information och data ska kunna delas inom offentlig sektor och vara möjlig för privatpersoner och företag att ta del av,
  • gränsöverskridandande ska vara standard vid framtagande av digitala tjänster,
  • interoperabilitet ska vara standard så att offentlig sektor kan verka sömlöst över organisationsgränser och på hela den inre marknaden, och sist men inte minst
  • ska tillförlitlighet och säkerhet vara utgångspunkten för alla initiativ.

Åtgärder som listas i handlingsplanen

Åtgärdsområde 1: Offentlig sektor ska moderniseras med hjälp av digital teknik. Exempelvis ska en gemensam europeisk molninfrastruktur byggas.

Åtgärdsområde 2: Genom att främja rörlighet över gränserna med hjälp av gränsöverskridande e-tjänster ska en europeisk företagsvänlig offentlig sektor skapas. EU-kommissionen kommer bl.a. inleda ett pilotprojekt för införandet av principen ”en uppgift en gång” (Once only-principen).

Åtgärdsområde 3: Digitala lösningar ska förenkla det offentliga mötet för företag och privatpersoner. Exempelvis ska den europeiska molninfrastrukturen kunna användas för att bygga en europeisk marknad för förvaltningstjänster (s.k. ”Government as a platform”).

Genomförande
Kommissionen kommer att inrätta en styrgrupp som ska identifiera ytterligare åtgärder samt följa upp handlingsplanens genomförande.

Regeringskansliet kommer nu att informera riksdagen om industripaketet som helhet och om Regeringens ståndpunkter i de olika delfrågorna. Vi på enheten för e-förvaltning tar ett särskilt ansvar för eGov Action Plan. Utöver detta kommer vi självklart följa EU-kommissionens fortsatta arbete avseende handlingsplanen. Troligen är den löpande uppföljningen ett tema som kommer att aktualiseras inom ramen för EU-kommissionens expertgrupp för eGovernment där vi finns representerade.

Vi får helt enkelt återkomma när så blir aktuellt!