En europeisk ministerdeklaration om digitalisering av offentlig sektor

Den 6 oktober 2017 antogs Tallinndeklarationen på ett ministermöte i Estland av ministrar ansvariga för digitalisering av offentlig sektor i EU och EFTA. Deklarationen består av ett antal prioriteringar som ska vägleda arbetet den kommande femårsperioden (2018-2022) och är en förlängning av EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020.

Flera länder i EU har idag avancerade digitala förvaltningar. Samtidigt konstaterar bl.a. EU-kommissionen att det finns stora skillnader mellan medlemsländerna och att det behövs en gemensam kraftsamling för att det inte ska uppstå hinder på den digitala inre marknaden.

Tallinndeklarationen pekar ut fem områden där länderna förväntas skynda på utvecklingen:

  • Digitala kanaler som förstahandsval i interaktionen mellan invånare, företag och offentlig sektor. Samtidigt ska offentliga tjänster ha hög tillgänglighet och utgå från användarnas behov och förutsättningar. Det är exempelvis inte alla som kan använda digitala tjänster eller alla tjänster som lämpar sig för digitala kanaler.
  • Uppgifter ska om möjligt endast behöva lämnas en gång. Genom att förbättra informationsutbytet inom offentlig sektor blir uppgiftslämnarbördan för privatpersoner och företag mindre. Automatiserat och effektiviserat informationsutbyte leder även till mindre administration inom offentlig sektor.
  • Informationssäkerhet behöver vara ett väsentligt inslag i utformandet av alla digitala tjänster. Det är även viktigt att skapa tillit till betrodda tjänster och etablera en gränsöverskridande e-legitimation för att möjliggöra den digitala inre marknaden.
  • Offentlig sektor behöver vara öppen och ge invånare och företag möjlighet att hantera sin egen information och förstå hur den används. Även tillgängligheten och kvaliteten bör öka för öppna data som är av värde för ekonomi och samhälle.
  • Våra länder bör i större utsträckning använda gemensamma digitala lösningar, såsom de som finansieras genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, för att främja interoperabilitet och att liknande lösningar inte utvecklas på nytt i onödan. Öppna standarder och öppen källkod bör också premieras för att främja interoperabilitet och motverka leverantörsinlåsning.

Deklarationen pekar även ut horisontella aktiviteter som bl.a. att höja den digitala kompetensen hos offentliga beslutsfattare, aktivt utbyta erfarenheter mellan länderna och arbeta för att modernisera upphandlingsförfarande.

Tallinndeklarationen finns i sin helhet på EU-kommissionens webbplats.