eSam – ett frivilligt samarbete som efterföljare till E-delegationen

För att kunna leva upp till de förväntningar och krav som privatpersoner och företag ställer på den offentliga förvaltningen och för att ta vara på de möjligheter till effektivisering som digitaliseringen ger behöver det offentliga Sverige öka sin förmåga att samarbeta över organisationsgränser. Genom samverkan och gemensamma satsningar med fokus på att använda samhällets resurser så effektivt som möjligt kan man generera samhällsnyttor och samhällsvinster som inte annars vore möjliga.

I syfte att fortsätta det goda samarbete som växt fram inom ramen för E-delegationen etablerades eSam, ett frivilligt samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), efter det att E-delegationen avslutat sitt uppdrag i juni 2015. Idag består eSam av 20 medlemmar som samverkar inom olika områden för att påskynda och främja digitaliseringen med medborgaren och företagen i centrum.

eSam agerar som en aktiv aktör och samverkanspart inom digitaliseringsområdet. Som exempel deltar eSam i olika offentliga forum, utredningar och konferenser i syfte att synliggöra, kompetenssprida och driva på digitala frågeställningar och möjliga lösningar.

De insatser som prioriteras inom eSam ska bidra till programmets effektmål och regeringens satsning på ”Digitalt först”. Därmed bidrar insatserna till att nå det övergripande målet att det ska bli enklare, öppnare och effektivare – med medborgaren i centrum. De förvaltningspolitiska målen uttrycker att den svenska förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Sammantaget ger detta den grund och riktning som arbetet inom eSam vilar på.

Det gemensamma arbetet inom eSam fokuserar bland annat på livshändelsedriven utveckling med samverkan över organisationsgränser, ett resultat av det arbetet har ni kunnat läsa om här på bloggen tidigare. Att skapa bastjänster som tillgängliggör information för att öka informationsutbytet inom offentlig sektor är ett annat högt prioriterat område för eSam.

För att underlätta det gemensamma utvecklingsarbetet har vi en rättslig expertgrupp som identifierar regelverk som hindrar utvecklingen av e-förvaltning och visar på juridiskt hållbara lösningar. Tillsammans med de koncept och lösningar som våra experter inom arkitekturområdet arbetar fram bidrar eSam till att skapa nyttiga och effektiva tjänster med hög servicenivå.

Programmets löpande verksamhet drivs av ett kansli som leder och koordinerar arbetet med de övriga forum som finns för att åstadkomma resultat inom programmet. Kansliet är placerat hos Pensionsmyndigheten som har tagit på sig att vara värdmyndighet för programmet.

Högsta beslutande organ är styrgruppen som består av myndigheternas generaldirektörer och direktören för SKL:s avdelning för Digitalisering.

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda och genomföra besluten inom sina organisationer. Utöver dessa grupperingar finns det också en rättslig expertgrupp och rättslig referensgrupp, en expertgrupp för arkitekturfrågor samt en referensgrupp arkitekturfrågor.
Du hittar våra vägledningar, kontaktinformation och annat matnyttigt på http://www.esamverka.se.