Ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige

Digitalisering är en prioriterad fråga för regeringen. Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering verkar det finnas outnyttjad potential inom offentlig sektor. Därför har regeringen beslutat om ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige för åren 2016 – 2018. Programmet heter Digitalt först. Här kan du läsa mer om vad som prioriteras inom ramen för detta arbete.

Illustration: Elima Mwinyipembe, Regeringskansliet

Digital förnyelse – styrning och digital mognad
För det första genomför vi insatser under rubriken Digital förnyelse. Här har vi arbetat med en ny organisation av digitaliseringsfrämjande aktörer. Ambitionen är att både förstärka styrningen och samordningen av digitaliseringen i det offentliga Sverige. Ett antal aktörer har fått helt eller delvis nya roller. Bland annat har ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige inrättats. Där ingår representanter från utvecklings- och expertmyndigheter, kommuner och landsting. Ekonomistyrningsverket har fått i uppdrag att ge stöd till regeringen vad gäller e-förvaltningsfrågor.  Regeringen har dessutom undertecknat en avsiktsförklaring med Sveriges kommuner och landsting och för dialog med samverkansprogrammet eSam.

Vi arbetar också med att öka digitala mognaden och kompetensen, både inom Regeringskansliet och i myndigheter, kommuner och landsting. Då ingår också få en bättre bild av var de stora utmaningarna och potentialen finns vad gäller digitaliseringen. Därför tar vi fram underlag för bättre uppföljning och styrning och för att analysera relevanta frågor. Ett antal uppdrag har getts för att ge underlag för bättre analys, uppföljning och styrning. Här publicerade nyligen ESV sin rapport om uppföljning av det offentliga Sveriges digitalisering. I programmet ingår även att verka för lagstiftning och regelverk som främjar digital förnyelse.

Ett smartare Sverige – innovativa digitala tjänster
För det andra genomförs insatser under rubriken Ett smartare Sverige. Här ingår bland annat arbete inom ett antal utpekade samhällsområden och främjandet av datadriven innovation, Ett antal myndigheter har nyligen fått i uppdrag att verka för digital förnyelse, bland annat genom öppna data. Uppdragen pekar ut några prioriterade processer som går på tvärs genom nationell, lokal och regional nivå. Först ut var uppdraget till Tillväxtverket och Bolagsverket att tillsammans med SKL förenkla för restaurangföretagare genom portalen verksamt.se. Därefter beslutade regeringen att utse Jordbruksverket tillsammas med Livsmedelsverketa att verka för en smartare livsmedelskedja och Lantmäteriet att förenkla samhällsbyggnadsprocessen. Sist ut var Naturvårdsverket som fick i uppdrag att verka för smartare miljöinformation. Du kan följa mer om deras arbete på Offentliga rummet i Malmö nu i maj.

En stabil bas – en nationell digital infrastruktur
För det tredje genomförs insatser under rubriken En stabil bas. Tillgång till grunddata, standarder och nationella digitala tjänster är viktiga för att digitala tjänster ska kunna vara förstahandsvalet i myndigheternas kontakter med enskilda och företag. Exempel på nationella digitala tjänster är Svensk e-legitimation och Mina meddelanden. Det finns en stor potential i användandet av nationella digitala tjänster. Därför prioriterar vi att främja den nationella digitala infrastrukturen. Vi arbetar också med digitalisering av myndigheternas inköp.

På denna blogg kommer ni att kunna följa de aktiviteter som vi genomför inom ramen för programmet!