Expertgruppen för digitala investeringar ordnar kunskapsbyggande seminarieserie

Den 8 juni fattade regeringen beslut om att inrätta en expertgrupp för digitala investeringar. Dagens gästbloggare är Kristina Alsér, ordförande för expertgruppen.

Expertgruppen för digitala investeringar inrättades innan sommaren och sedan dess har arbetstempot varit högt för att redan under hösten kunna bidra till statliga myndigheters digitala verksamhetsutveckling.  Även om arbetet är i en inledande fas har redan mycket skett. Vi har träffat alla tjugo myndigheter som ska jobba tillsammans med expertgruppen och som ska få rekommendationer från oss. Under dessa första möten har vi lärt känna respektive myndighet, diskuterat behov, planerade investeringar och förväntningar på samarbetet. Expertgruppen har haft tre möten och vid två tillfällen träffat myndighetscheferna och då stämt av expertgruppens uppdrag, arbetssätt samt diskuterat formerna för samarbete mellan expertgruppen och myndigheterna.

Expertgruppen har utifrån erfarenheter från andra länder, best practice och input från de berörda myndigheterna, tagit fram ett utkast på utgångspunkter och prioriteringskriterier, som ska utgöra grunden för analyserna av myndigheternas digitala investeringar. Nu tar vi nästa steg och börjar analysera digitala investeringar hos myndigheterna. För att skapa nytta hos myndigheterna kommer expertgruppen att arbeta rådgivande och kunskapsuppbyggande.

Vi är övertygade att erfarenhetsutbyte, gemensamt kunskapsbyggande och lärande där flera kan dra nyttan av andras lyckade arbeten inom digitalisering är framgångsfaktorer. För att sprida erfarenheter och goda exempel har expertgruppen börjat publicera artiklar och intervjuer på sin webbsida samt kommer att ordna ett kunskapsbyggande seminarieserie. Det första seminariet ordnas i samarbete med Vinnova den 27 november och handlar om agil transformation, ett ämne som har efterfrågats av många myndigheter. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor i offentlig förvaltning. Läs mer om seminariet på digitalainvesteringar.se. Där hittar du också information om hur du anmäler dig.

Expertgruppen kommer löpande att redovisa sina rekommendationer, lärdomar och slutsatser. Följ expertgruppens arbete på Linkedin, Expertgruppen för digitala investeringar, Twitter och Instagram @expertgruppen och genom webbsida digitalainvesteringar.se.

Läs mer Expertgruppens kommittédirektiv på regeringens webbplats.