Förslag om en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till genomförande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Förslagen innebär att till exempel webbplatser och digitala tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor ska bli mer tillgängliga.

Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar webbplatser och mobila applikationer som tillhör statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Offentligt styrda organ innefattar i huvudsak vissa statliga och de flesta kommunala företag. Utöver dessa aktörer lämnas i lagrådsremissen även förslag som går utöver direktivets miniminivå genom att samma krav på tillgänglighet föreslås gälla för vissa privata aktörer som verkar inom områdena förskola, skola, högskola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Krav på tillgänglighet ska enligt förslaget, så långt det är möjligt, även ställas på digital service som aktörer som omfattas av den föreslagna lagen bland annat tillhandahåller via sociala medier.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats.