Förslag om en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service

Finansdepartementet har nyligen remitterat en departementspromemoria med förslag till genomförande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv genom en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Förslaget innebär bland annat att tydligare krav kommer att ställas på hur webbplatser och mobila applikationer inom offentlig sektor ska vara utformade för att bli mer tillgängliga för framför allt personer med funktionsvariation.

Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar webbplatser och mobila applikationer som tillhör statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Offentligt styrda organ innefattar i huvudsak vissa statliga och de flesta kommunala företag. Utöver dessa aktörer lämnas i promemorian även förslag som går utöver direktivets miniminivå genom att samma krav på tillgänglighet föreslås gälla för vissa privata aktörer som verkar inom områdena skola, högskola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Krav på tillgänglighet ska enligt förslaget, så långt det är möjligt, även ställas på digital service som aktörer som omfattas av den föreslagna lagen bland annat tillhandahåller via sociala medier.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 23 september 2018

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats.