Förslag till revidering av PSI-direktivet från EU-kommissionen

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG från den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) fastställdes regler om hur enskilda och företag kan använda handlingar från den offentliga sektorn för andra ändamål än vad de var avsedda för från början, i syfte att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet genomfördes i svensk rätt genom PSI-lagen från 2010.

2013 reviderades PSI-direktivet. En förändring var att arkiv, bibliotek och museer skulle omfattas av direktivet, vilka tidigare var undantagna. Andra ändringar gällde hur myndigheterna skulle underlätta vidareutnyttjande och hur de får ta ut avgifter. Ändringarna skulle vara genomförda i medlemsländernas lagstiftning senast den 18 juli 2015. I Sverige gjordes det genom de ändringar i PSI-lagen som började gälla den 1 juli 2015.

Den 25 april presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag till revidering av PSI-direktivet. Förslaget omfattar nya krav på medlemsländer att

  • tillgängliggöra så kallade ”dynamiska data” med hjälp av API:er,
  • begränsa möjligheterna att frångå marginalkostnadsprincipen,
  • tillgängliggöra data från offentliga företag i vissa sektorer (t.ex. transport),
  • utveckla policy för tillgängliggörande av forskningsdata (Open Access) och
  • öka tillgängligheten av dataset som bäst kan anses bidra till samhällsekonomiska vinster.

Hela förslaget tillsammans med en konsekvensanalys finns publicerade på EU-kommissionens webbplats.