Invigning av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Igår var en efterlängtad dag. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) öppnade upp sina portar på Storgatan 37 i Sundsvall och den nya myndigheten invigdes genom tal av såväl civilministern Ardalan Shekarabi som myndighetens generaldirektör Anna Eriksson.

Formellt sett startade DIGG:s verksamhet redan i lördags, den 1 september, och det gjorde genom att myndighetens webbplats www.digg.se lanserades.

Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet vill passa på att tacka organisationskommittén, ledd av den särskilda utredaren Bengt Kjellson, för ett mycket bra samarbete. Det är organisationskommittén som förberett och genomfört samtliga praktiska delar i bildandet av DIGG. De har bl.a. sett till att rekrytera ett 40-tal personer, hanterat verksamhetsövergångar och ordnat lokalerna, men de har också hunnit ta fram underlag till regeringen för diverse olika formella beslut som behövs för att bilda den nya myndigheten.

DIGG:s huvudsakliga uppgifter består i att

  • samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet),
  • ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen (bl.a. e‑legitimationer och underskrifter, säkra digitala försändelser, e‑fakturering, gemensamma standarder och format inom sitt ansvarsområde),
  • bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och
  • följa och analysera utvecklingen av densamma.

Därutöver ska myndigheten bl.a. främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användares behov. Samverkan med den offentliga förvaltningen och andra berörda parter samt inte minst samverkan inom den offentliga förvaltningen kommer vara en viktig uppgift för DIGG.

Uppgifter och uppdrag från E-legitimationsnämnden (hela verksamheten), Skatteverket (Mina meddelanden), Ekonomistyrningsverket (bl.a. e-handel i staten), Riksarkivet (öppna data), Tillväxtverket (öppen och datadriven innovation), Post- och telestyrelsen (vägledningen om webbutveckling) och kommittén Expertgruppen för digitala investeringar (hela uppdraget) är nu per den 1 september uppgifter för DIGG.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2017 annonserade regeringen att den övervägde att utse en aktör med ett samlat ansvar för digitaliseringen av den offentliga sektorn i syfte att stärka styrningen av horisontella processer över myndighetsgränser.

I november 2016 fick Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning i uppdrag av regeringen att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kunde stärkas genom att samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet (dir. 2016:97). Utredningen lämnade sitt betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) i mars 2017, som sedan remitterades.

I budgetpropositionen för 2018 meddelade regeringen att en ny myndighet med uppgift att samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen ska inrättas under 2018.

I december 2017 beslutade regeringen att tillsätta en s.k. organisationskommitté som fick i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av denna nya myndighet (dir. 2017:117).

I juli 2018 beslutade regeringen bl.a. om förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning och myndighetens regleringsbrev för 2018.

Läs mer på DIGG:s webbplats.