Ny expertgrupp som ska främja effektiva it- och digitaliseringsprojekt i statliga myndigheter

Den 8 juni beslutade Regeringen att inrätta en Expertgrupp för digitala investeringar som ska stödja myndigheter i deras arbete med större it- och digitaliseringsprojekt.

Riksrevisionen har i sin granskningsrapport om statliga it-projekt gjort bedömningen att en tredjedel av de statliga it-projekten får problem med att klara sin budget. Regeringen delar bedömningen att it-projekt som bedrivs inom offentlig sektor är ofta dyra, saknar resultatfokus och drar ut på tiden.

Därför tar regeringen beslut om att inrätta den nya expertgruppen som ska verka för att statliga myndigheter utvecklar den interna styrningen och kontrollen av sin it-verksamhet samt bidra till en förbättrad riskhantering i stora it- och digitaliseringsprojekt.

Expertgruppen ska också bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande inom det offentliga så att statens samlade kompetens tas tillvara. Gruppen kommer att bestå av experter från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Ordförande för expertgruppen är Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län, ordförande i Swentec och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Expertgruppen ska analysera de stora investeringarna som statliga myndigheter avser att göra i it och digitalisering, utifrån analysen ska de lämna rekommendationer till myndighetens ledning, följa upp tidigare satsningarna samt kommunicera och sprida kunskap och erfarenhet.

Expertgruppen ska arbeta med de myndigheter som har störst it-investeringar såsom Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Statistiska centralbyrån, Statens servicecenter, Skatteverket, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Bakgrunden till expertgruppens uppdrag är ESV:s rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag, som visar att behovet av kompetensutveckling kring nyttorealisering, portföljstyrning, projektstyrning och förändringsledning är stort.

Idén till en expertgrupp av detta slag är inte ny. I flera andra länder, såsom Norge, Danmark och Holland, har man gett särskilda expertgrupper eller myndigheter i uppdrag att analysera och granska myndigheters digitala investeringar och it-projekt och erfarenheter från dessa länder är goda. Inrättandet av grupperna bedöms bland annat ha lett till bättre resultat av digitala investeringar, färre misslyckade it-projekt och ökad transparens.

Vi kommer att följa expertgruppens arbete och det ska bli lärorikt och spännande!

Länk till pressmeddelande

Länk till direktiv En expertgrupp för digitala investeringar