Nytt EU-direktiv ställer krav på tillgänglighet till offentliga webbplatser och mobila applikationer

Direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det s.k. webbtillgänglighetsdirektivet, är nu antaget och publicerat i Europeiska unionens officiella tidning. Direktivet syftar till att harmonisera regelverket för formgivning och utveckling av offentliga webbplatser och mobila applikationer.

Innebörden av direktivet är bl.a. att en europeisk standard, eller en vidareutveckling av denna, kommer att bli tvingande för de webbplatser som träffas av direktivets tillämpningsområde. Vilka krav som kommer att ställas på mobila applikationer är i nuläget inte klart. Direktivet kommer för berörda aktörer att innebära en skärpning jämfört med de riktlinjer rörande tillgänglighet som för närvarande finns för hur man bör utforma webbplatser i offentlig sektor.

En s.k. bokstavsutredning är nu tillsatt i Finansdepartementet för att lämna förslag till hur direktivet kan genomföras i Sverige. Utredningen ska inom ramen för sitt uppdrag göra en konsekvensanalys och inhämta synpunkter från berörda parter. I uppdraget ingår även att lämna författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2017 till Finansdepartementet. Arbetet leds av Henrik Ardhede och Jörgen Ahlström.

Har du frågor om direktivet eller uppdraget? Kontakta Henrik Ardhede (08-405 86 14, henrik.ardhede@regeringskansliet.se) eller Jörgen Ahlström (08-405 91 61, jorgen.ahlstrom@regeringskansliet.se)