Tillsammans för en tillgänglig och effektiv statsförvaltning

Många myndigheter har lyckats väldigt bra med sina digitala tjänster, och det finns all anledning att ta del av varandras goda exempel. För att kunna göra det behöver vi träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans i förvaltningen för att förbättra vår service och bli mer lättillgängliga. ESV-dagen den 11 oktober är ett sådant tillfälle. Årets tema är samverkan och digitalisering, och programmet bjuder på många myndighetsexempel där vi kan lära av varandra. Min förhoppning är att alla besökare kommer att få både inspiration och konkreta tips för att driva digitala projekt. Tillsammans fortsätter vi arbeta för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum.

Digital samverkan resulterade i guide för efterlevande

Flera generationer vid havet

Foto: Andreas Ulvdell/Folio

Någon gång i livet dör någon i ens närhet vilket ofta leder till sorg. Det är samtidigt mycket som måste ordnas vilket kräver stort arbete av dem som är närstående. För att underlätta i den situationen har tre myndigheter gemensamt byggt en digital guide där efterlevande kan hitta det som ska göras efter dödsfallet. Guiden är ett resultat av ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan.

Sommarhälsning

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Kära läsare, Nu tar vi på bloggen Digitalt först sommarlov. Vi kommer tillbaka igen i mitten av augusti med nya spännande inlägg. Jag vill tacka alla er läsare och följare för den här terminen och hoppas att ni fått en inblick i det arbete som pågår inom digitaliseringen av offentlig sektor. Jag vill också tacka alla …

Uppdrag till Riksarkivet att främja arbetet med öppna data

Ett av delmålen i Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. I linje med denna målsättning får nu Riksarkivet i uppdrag att förenkla för de som vill vidareutnyttja öppna data. Uppdraget omfattar bland annat att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen öppna data …

Ökad användning av Mina meddelanden

Foto: Mina meddelanden

Säker digital myndighetspost via Mina meddelanden innebär vid hög anslutningsgrad stor nytta för både avsändare och mottagare. I nuläget är anslutningstakten till Mina meddelanden för långsam utifrån uppsatta mål. Det gäller avsändande myndig­heter såväl som mottagare i form av privatpersoner och företag. Mina meddelanden är exempel på en tjänst där statliga och kommunala myndigheter samverkar …