Myndigheten för digital förvaltning rekryterar

Foto: Folio Images

Den 3 september slår Myndigheten för digital förvaltning upp dörrarna i Sundsvall. Just nu arbetar en så kallad organisationskommitté med att inrätta myndigheten. En del i detta arbete är att genomföra rekrytering av nyckeltjänster till den nya myndigheten. Samtliga platsannonser publiceras på kommitténs webbplats, Platsbanken och hos Experis. För närvarande tjänster annonserade för

Förslag till revidering av PSI-direktivet från EU-kommissionen

Erik Thor/Folio

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG från den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) fastställdes regler om hur enskilda och företag kan använda handlingar från den offentliga sektorn för andra ändamål än vad de var avsedda för från början, i syfte att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet genomfördes i svensk rätt genom PSI-lagen från 2010.

Remissvar till slutbetänkande från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

Möte

Den 23 april var sista dagen för remissinstanser att lämna in sina synpunkter på slutbetänkandet SOU 2017:114 reboot – omstart för den digitala förvaltningen från Utredningen om effektiv styrnings av nationella digitala tjänster. Alla remissvaren finns publicerade på regeringens webbplats och nu börjar en samlad beredning av utredningens förslag tillsammans med remissinstansernas synpunkter.

Nytt valfrihetssystem för e-legitimation i offentlig sektor

E-legitimationsnämnden annonserar idag ett nytt valfrihetssystem för e-legitimation som heter 2018 E-legitimering. Ett valfrihetssystem kan liknas vid avtalspaket där samtliga leverantörer förbundit sig att uppfylla E-legitimationsnämndens ställda krav. Såväl upphandlande myndigheter som e-legitimationsutfärdare kan löpande ansluta sig till valfrihetssystemen.

Organisationskommittén har lämnat förslag på styrdokument till den nya Myndigheten för digital förvaltning

Organisationskommittén för inrättandet av den nya Myndigheten för digital förvaltning (Fi 2017:09) har tagit fram förslag till instruktion och regleringsbrev till den nya Myndigheten för digital förvaltning, nödvändiga författningsändringar och förslag till kompetensprofil för ledamöterna i det rådgivande organet som myndigheten ska ha enligt direktiv 2017:117.