Remittering av Digitaliseringsrättsutredningens slutbetänkande

Foto: Robande, Gångväg i trä i Ryaskogen, Göteborg 2011

Digitaliseringsrättsutredningen lämnade den 27 mars 2018 sitt slutbetänkande – Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen.

Två regeringsuppdrag om grunddata och informationsutbyte

Idag fattade regeringen beslut om två regeringsuppdrag som ska öka standardiseringen av så kallad grunddata samt göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om exempelvis folkbokföring, företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta information.

Myndigheten för digital förvaltning rekryterar

Foto: Folio Images

Den 3 september slår Myndigheten för digital förvaltning upp dörrarna i Sundsvall. Just nu arbetar en så kallad organisationskommitté med att inrätta myndigheten. En del i detta arbete är att genomföra rekrytering av nyckeltjänster till den nya myndigheten. Samtliga platsannonser publiceras på kommitténs webbplats, Platsbanken och hos Experis. För närvarande tjänster annonserade för

Förslag till revidering av PSI-direktivet från EU-kommissionen

Erik Thor/Folio

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG från den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) fastställdes regler om hur enskilda och företag kan använda handlingar från den offentliga sektorn för andra ändamål än vad de var avsedda för från början, i syfte att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet genomfördes i svensk rätt genom PSI-lagen från 2010.