Plattformen eGovernment4EU låter allmänheten föreslå initiativ för att stärka den digitala förvaltningen inom EU

Med EU:s nya handlingsplan för digital förvaltning som löper 2016-2020 finns också en digital plattform som heter eGovernment4EU. Genom plattformen kan medborgare, företag och offentliga aktörer föreslå initiativ som syftar till att stärka den digitala förvaltningen inom EU. Förslagen kan komma från enskilda intressenter eller skickas in gemensamt av flera olika intressenter.

En styrgrupp bestående av tjänstemän från EU-kommissionen och representanter från alla medlemsländerna kommer var sjätte månad att utvärdera de initiativ som skickats in genom eGovernment4EU-plattformen. Om styrgruppen beslutar att implementera ett initiativ blir initiativet del av handlingsplanen och dess utveckling går att följa genom plattformen.

Du kan läsa mer om initiativ som redan föreslagits på EU-kommissionens hemsida samt om processen för hur initiativ föreslås och utvärderas.