Remissbehandling av reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Den 10 januari lämnade Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster sitt slutbetänkande. Utredningen tillsattes i maj 2016 och presenterar i sitt slutbetänkande olika förslag och bedömningar som kommer att remissbehandlas fram till 23 april. På regeringens webbplats finns instruktioner för hur allmänheten kan lämna remissvar. Där finns även en lista över de myndigheter, kommuner och organisationer som är utsedda till remissinstanser.

I slutbetänkandet bedömer utredningen bland annat att det bör vara ett statligt åtagande att tillhandahålla en tillförlitlig process för att säkerställa individers identitet, så kallad grundidentifiering. Staten ska också utfärda en elektronisk identitetshandling för att på det viset säkerställa att alla medborgare och folkbokförda kan få en sådan. Den statliga elektroniska identitetshandlingen ska utfärdas samtidigt med en statlig fysisk identitetshandling. Den statliga elektroniska identitetshandlingen ska kunna användas för identifiering hos myndigheter men också kunna växlas till en mobil elektronisk identitetshandling. Därmed kan den statliga elektroniska identitetshandlingen fungera som en backup om till exempel mobiltelefonen blir obrukbar.

Utredningen föreslår även att Mina meddelanden ska regleras i en lag om infrastruktur för digital post. Av flera skäl anser utredningen att infrastrukturen Mina meddelanden behöver ännu tydligare reglering än vad som föreslogs i delbetänkandet. Anpassningar till dataskyddsförordningen och fördelning av personuppgiftsansvaret behöver stöd i lag. Dessutom bör infrastrukturen öppnas upp för privata aktörer som avsändare, vilket också bör regleras i lag.

Ta chansen att lämna synpunkter på förslagen innan den 23 april!