Remittering av Digitaliseringsrättsutredningens slutbetänkande

Digitaliseringsrättsutredningen lämnade den 27 mars 2018 sitt slutbetänkande – Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen. Utredningen skulle vidare lämna förslag till de författningsändringar som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

I slutbetänkandet föreslår utredningen bland annat:

  • en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid vissa automatiserade förfaranden,
  • nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital kommunikation från förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar bland annat enskildas självbestämmande och vikten av säkra förfaranden,
  • ny lagstiftning om straffsanktionerad tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift eller andra it-baserade funktioner till privata leverantörer och en reglering av sekretessöverväganden inför sådan utkontraktering, och
  • att regeringen tillsätter ett rättsligt beredningsorgan som under de närmast kommande åren får i uppdrag att ta fram beredningsunderlag för att anpassa gällande rätt vid digitalisering av den offentliga förvaltningen samt att regeringen överväger att inrätta en funktion med juridisk expertis i den nya Myndigheten för digital förvaltning.

Slutbetänkandet har nu skickats ut på remiss med svarstid den 21 september 2018. Även myndigheter och enskilda som inte står på remisslistan är givetvis välkomna att inkomma med remissvar.

Mer information om remissbehandlingen finns på regeringen.se.