Serverat

Dagens gästbloggare är Kenneth Zetterberg, projektledare på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Serverat är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och SKL. Syftet är att förenkla företagande genom digitala tjänster och samtidigt underlätta för kommuner att arbeta med digitaliseringens möjligheter. Serverat bygger förutsättningar för ett långsiktigt förenklings- och digitaliseringsarbete.

Vad ska Serverat ge för effekt? Det enkla och konkreta svaret är ”Enklare att starta och driva restaurangföretag”. Men faktum är att Serverat bara är en start på något större. I förlängningen ska Serverat uppnå ett förenklat företagande – oavsett bransch. Genom att förenkla för restaurangföretagaren lär vi oss hur förenklingsarbete kan göras. Vad kan och bör förenklas? Hur ser förenklingsprocessen ut? Vilka är framgångsfaktorerna?

Varför behövs då detta? I analysen av vad en blivande restaurangföretagare behöver hantera för ansökningar, tillstånd och anmälningar mot olika myndigheter, framgår det tydligt hur komplext det är. Att bara få kunskap om vilka tillstånd som behövs är en utmaning. I vilken ordning bör de hanteras? Att sedan förstå hos vilken myndighet det ska hanteras gör det än svårare. Är det Skatteverket, Bolagsverket, Länsstyrelsen, Kommunen eller Polisen? Sen kan vi konstatera att det finns olika tolkningar av lagar och förordningar i våra 290 kommuner för olika tillstånd.

verksamt.se kan en restaurangföretagare idag starta en restaurangguide. Utifrån de svar som restaurangföretagaren ger skapas en personligt anpassad checklista där det fram går vilka tillstånd och ansökningar som behövs samt i vilken ordning dessa bör hanteras. Från checklistan kan restaurangföretagaren läsa och ta del av nationellt ensade och förenklade texter om respektive tillstånd. Syftet är att företagaren ska få de kunskaper som behövs. Företagaren kan från checklistan inte bara starta sitt bolag genom e-tjänster hos bl.a. Skatteverket och Bolagsverket, företagaren kan också starta e-tjänster i de lokala kommunerna, för respektive tillståndstyp. Dessa e-tjänster är förenklade och ensade och ser lika ut i alla anslutna kommuner. När vi påbörjade förenklingsarbetet i ett av tillstånden kunde vi konstatera att det för ett och samma tillstånd i en kommun krävdes upp till 36 bilagor, i en annan krävdes 15. När vi var klara med förenklingsarbetet krävdes de 6. På det sättet får alla företagare samma förutsättningar oavsett i vilken kommun de vill starta sin verksamhet. En utmaning i arbetet är att en redan etablerad restaurangföretagare behöver kunna kontakta sin kommun direkt och utföra olika tjänster. Serverat behöver därför konceptuellt bygga lösningar för företagarens kundmöte både på verksamt.se och i den lokala kommunen. Företagaren har under hela processen behov av att kunna följa alla sina ärenden. Detta är nästa steg i Serverats utveckling, att kunna följa hela sin livshändelse. Ett annat utvecklingssteg är att förenkla för företagaren att driva sin rörelse.

En stor del av det Serverat tar fram och levererar är standarder, kunskaper, lösningar och komponenter som passar i andra utvecklingsprojekt och lösningar. Vi är mycket glada att redan nu kunna samverka med andra projekt som bitvis involverar samma målgrupper såsom Boverkets Får jag lov? och SKL:s projekt Bokning och bidrag. Vi har ett gemensamt ansvar att samverka för att skapa nytta. Programmet Serverat startade officiellt i januari 2016 men egentligen påbörjades arbetet flera år innan dess. Redan tidigare hade universitetet i Linköping studerat ämnet och projektet DUKAT hade genomförts.  Kunskap från dessa arbeten har tillsammans lett fram till det som idag är Serverat.

Tidigt i arbetet insåg vi att det behövs en strategi för att Serverat ska lyckas nå alla kommuner. Med erfarenhet av arbetet med SSBTEK (Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd), använder och stärker vi de leverantörer av IT-system som idag levererar till Sveriges kommuner och bygga vidare på dessa marknader. Där en leverantörsmarknad saknas eller fungerar osunt ska vi påverka den i positiv riktning. Som en sista utväg kan vi överväga att själva utveckla lösningar. Denna strategi är grunden till att Serverat de facto inte utvecklar e-tjänster utan fokuserar på att ta fram nationellt ensade och kvalitetssäkrade underlag eller ritningar, till e-tjänster. Det är de anslutande kommunerna och deras leverantörer som bygger de faktiska e-tjänsterna, utifrån dessa ritningar.

I slutet av mars kunde vi stolt presentera Karlskrona som första kommun att publicera en e-tjänst inom Serverat. Tillsammans med sin leverantör har de utvecklat sitt IT-system (e-tjänsteplattform) och anslutit till Bolagsverkets sammansatta bastjänst för företagsuppgifter. Resultatet är att blivande restaurangföretagare i Karlskrona kommun helt digitalt, genom guide och checklista på verksamt.se, kan ansöka om serveringstillstånd – en sammanhållen digital process för en hel livshändelse. Vi har fler e-tjänster kvar att utveckla och också fler funktioner som behöver utvecklas för att uppnå en ”helt sammanhållen” digital livshändelse. Men vi har ett agilt-inspirerat arbetssätt och erbjuder lösningarna steg för steg.

När denna text skrivs handlar det bara om dagar innan fler kommuner publicerar fler e-tjänster. Närmast är Norrköpings kommun som tillsammans med sin leverantör har utvecklat samma tekniska lösningar och e-tjänster som Karlskrona. Det är svårt att sätta ord på hur stort värde Karlskrona och Norrköping har tillfört Serverat – det är MYCKET! Vi ska i detta sammanhang heller inte glömma Halmstad som tidigt var en starkt drivande kommun.

Inför sommarens och höstens arbete står Serverat nu redo med två av de största leverantörerna av e-tjänsteplattformar. Serverat har gett ”ritningar” så att leverantörer i sin kunddialog med kommunerna kan leverera konkreta lösningar. Kanske upp emot en tredjedel av Sveriges kommuner har genom sin leverantör då fått tillgång till den tekniska plattform som behövs för anslutning. Samtidigt fortsätter arbetet inom Serverat med att tillsammans med kommuner utveckla flera leverantörsplattformar, för alla leverantörer måste naturligtvis ges samma möjlighet. Målsättningen är att till årsskiftet 2017/2018 ansluta 20 kommuner. Eftersom alla restaurangföretagare ska ha samma förutsättningar, oavsett geografisk placering, är vår vision att alla kommuner i Sverige ska erbjuda enkla digitala lösningar för att starta och driva företag.

En mycket viktig del i alla utvecklingsprojekt är att etablera en långsiktig och framgångsrik förvaltning som tar över efter projektet. Förvaltningens uppdrag är både att vidmakthålla och att vidareutveckla. När det gäller Serverat är detta tämligen komplext. Vi är flera olika statliga och kommunala verksamheter som ska samverka om allt ifrån finansiering till långsiktig strategisk utveckling. Dessutom är det många av Serverats leveranser som är grundläggande förutsättningar, standarder och lösningar som många andra projekt och förvaltningar kan återanvända. Frågan blir då hur detta bör finansieras? Det är inför arbetet med dessa frågor skönt att samverkan mellan Bolagsverket, Tillväxtverket, SKL och Regeringskansliet sker på ett öppet, ärligt och konstruktivt sätt.

https://skl.se/serverat kan du läsa mer om Serverat, vad vi gör, hur vi gör det samt hur du kan bli en del av eller kan ta del av det.

Kenneth Zetterberg (foto: Moa Karlberg)