Smartare tillgång till grunddata för kommuner och landsting

I ett nytt regeringsuppdrag till Ekonomistyrningsverket (ESV) får myndigheten i uppgift att föreslå en ny finansieringsmodell för grunddata. Det gör det möjligt för myndigheter att avgiftsfritt kunna dela med sig av utvalda grunddata (registeruppgifter) till kommuner och landsting.

Uppdraget är del av en större satsning på den nationella digitala infrastrukturen och förväntas innebära en utökning av den reform för bl.a. avgiftsfri grunddata som ingick i budgetpropositionen för 2017.  Det är samma grunddata som ingår detta uppdrag, dvs. folkbokföringsregistret, bolagsregistret, fordonsregistret samt fastighetsregistret och viss geografisk information

Flera utredningar har visat på att det är ineffektivt att varje myndighet, kommun och landsting betalar en avgift för nationella register – för varje gång det används. Det leder bl.a. till onödig offentlig administration och onödiga kostnader. Det riskerar också att det görs lokala kopior av register, som snabbt blir felaktiga. Med en smartare hantering av grunddata blir det enklare att göra rätt både för handläggare, privatpersoner och företag.  ESV ska redovisa ett förslag senast den 31 maj 2017.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida.

Ett svar på “Smartare tillgång till grunddata för kommuner och landsting”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.