Statliga myndigheter har ambitiös målbild för 2018

Ekonomistyrningsverket (ESV) har ett regeringsuppdrag som ska bidra till utvecklingen av statsförvaltningens digitalisering. En del av det arbetet är att driva ett myndighetsgemensamt arbete med att samla in och sammanställa ett informationsunderlag om myndigheternas it-användning. Arbetet är en fortsättning på ESV:s tidigare kartläggningar av myndigheternas it-användning.

Tillsammans med de deltagande myndigheterna har ESV sammanställt ett antal nyckeltal för myndigheternas it-kostnader under 2015. Under två workshoppar har arbetsgruppen gemensamt diskuterat definitionerna för nyckeltalen och hur de ska beräknas. Man har även gjort mognadsbedömningar av myndigheternas förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
Årets arbete visar att myndigheterna verkligen har fått upp ögonen för att utveckla sin förmåga att arbeta med bland annat portföljstyrning och nyttorealisering, för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen.

Intressant referenspunkt för hela statsförvaltningen

De myndighetsgemensamma nyckeltalen kan vara en intressant referenspunkt för hela statsförvaltningen. Två exempel är nyckeltalen för kostnader per it-arbetsplats och för lagring, som varierar väldigt mycket mellan de deltagande myndigheterna – och kan utgöra ett stöd för att hitta besparingar i statsförvaltningen.
Samtidigt måste man ha med sig att myndigheterna är olika. Nyckeltalen speglar strategiska val, så höga och låga värden behöver inte vara bättre eller sämre jämfört med andra myndigheter. Däremot bör varje myndighet ha en egen uppfattning om hur de vill att de egna nyckeltalen ska utvecklas över tid. Främst är nyckeltalen ett stöd i myndigheternas interna uppföljnings- och utvecklingsarbete, för att säkra effektiviteten i verksamheten.

Underlaget kan användas för egna beräkningar

Även myndigheter som inte deltar i regeringsuppdraget kan använda sig av den mall som arbetsgruppen har använt för att beräkna it-kostnader och genomföra en mognadsbedömning för respektive myndighet. På ESV:s webbplats har vi publicerat den vägledning som man använder i projektet, tillsammans med den insamlade informationen som öppna data.

Ett svar på “Statliga myndigheter har ambitiös målbild för 2018”

  1. Glädjande och väntat att fakta och jämförelser bidrar till aktivitet och utveckling.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.