Stor uppslutning på träff om it-användning och styrning

Morgonen den 25 oktober samlades ett 40-tal ekonomidirektörer, CIO:s och andra beslutsfattare från stora myndigheter på Näringsdepartementet i Stockholm. Träffen gick bland annat ut på att höra om Ekonomistyrningsverkets (ESV) pågående uppdrag med att följa it-användning inom statsförvaltningen. Även Försäkringskassan, Bolagsverket och Skatteverket berättade om sina perspektiv på it-styrning och att matcha kostnader med nyttor och värde.
En gemensam nämnare i diskussionen var behovet av ett gemensamt och öppet ramverk som skapar förutsättningar för jämförelse mellan organisationer och it-tjänster. I dagsläget mäter många organisationer sina it-kostnader med olika måttstockar vilket i praktiken gör det omöjligt att jämföra kostnader. Det blir därmed även svårt att jämföra relationen mellan kostnader och nyttor som it levererar i helhet – det vill säga hur duktig organisationen är på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Det ramverk som diskuterades under träffen heter Technology Business Management (TBM) och innehåller best practices för att mäta och jämföra både it-kostnader och nyttor. Ramverket förvaltas av ett icke vinstdrivande råd i USA och används i dagsläget av mer än 1000 organisationer, däribland Exxon Mobile, Microsoft, Cisco och Washington State. Vidare överväger flera federala myndigheter i USA att använda ramverket.

ESV har regeringens uppdrag att årligen inhämta nyckeltal, mognadsbedömningar och information om strategiska it-projekt från 60-talet myndigheter. Det pågår nu ett utvärderingsprojekt med sex involverade myndigheter för att se om ett internationellt och öppet ramverk är en bra väg framåt för att utveckla detta arbete. De myndigheter som talade på dagens seminarium hoppades på ett ramverk som kan användas i deras interna styrning i myndigheten, förenkla samverkan mellan myndigheter samt ge en fördjupad bild av staten som helhet. ESV kommer att hålla ihop utvärderingsprojektet och även bjuda in övriga intresserade myndigheter till referensgruppsmöten. Den som är intresserad av att veta mer kan kontakta Mats Goffhé på ESV.

Ett svar på “Stor uppslutning på träff om it-användning och styrning”

  1. Tack för initiativet och alla informativa och inspirerande föredrag inom ett viktigt område.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.