Tillsammans driver vi utvecklingen i en tydlig riktning

Den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige drivs av ett stort antal aktörer i samverkan. För att få genomslagskraft för de insatser som genomförs och planeras har en nära dialog hållits med bland andra Ekonomistyrningsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt samverkansprogrammet eSam. Under hösten 2015 och våren 2016 har vi mötts för att diskutera vilka frågor som är prioriterade och hur arbetet bäst genomförs.

Programmet Digitalt först innehåller, som vi skrev i ett tidigare inlägg, ett antal olika insatser. Vi på enheten för e-förvaltning är inte så många till antalet och helt beroende av att samverka med andra. Efter att E-delegationen gick i mål är vi nu flera som tillsammans driver frågorna.

Som vi skrev i förra inlägget har det bland annat inrättats ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Dessutom har Ekonomistyrningsverket fått i uppdrag att ge stöd till regeringen vad gäller e-förvaltningsfrågor.  Regeringen har också undertecknat en avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting och har en nära dialog med samverkansprogrammet eSam, där tjugotalet myndigheter ingår.

Dialogen i sig har varit en viktig insats för att samla några policyaktörer och ta fram en gemensam plan – vilka insatser planeras och hur kan vi synka arbetet? Genom en nära dialog har vi stärkt samarbetet och ökat möjligheten att koordinera och ge inspel till våra respektive organisationers verksamhetsplanering.

Snart kommer vi få välkomna inlägg från både SKL, eSam och ESV – som får berätta mer på vilket sätt de arbetar med Digitalt först. Har ni frågor ni vill ställa – kommentera gärna här!