Uppdrag till Riksarkivet att främja arbetet med öppna data

Ett av delmålen i Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. I linje med denna målsättning får nu Riksarkivet i uppdrag att förenkla för de som vill vidareutnyttja öppna data. Uppdraget omfattar bland annat att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen öppna data finns och att hjälpa enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

Ny roll och ansvar att förvalta centrala webbplatser
Myndigheter behöver stöd för att tillgängliggöra information på ett öppet, enhetligt och kostnadseffektivt sätt. Regeringen stärker därför Riksarkivets roll genom att ge myndigheten ett samordnande och ledande ansvar i utvecklingen av en hållbar digital informationshantering i statsförvaltningen.

Ett av delmålen i Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. I linje med denna målsättning får nu Riksarkivet i uppdrag att förenkla för de som vill vidareutnyttja öppna data.

Uppdraget innebär att Riksarkivet ska samla och publicera information från myndigheterna om vilka typer av handlingar de har som vanligen kan ges ut elektroniskt, och vilka villkor som gäller för vidareutnyttjande. Riksarkivet ska även stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer.

Riksarkivet kommer också ta över förvaltningen av webbplatsen öppnadata.se som Vinnova har ansvar för t o m 30 juni, samt vägledningen vidareutnyttjande.se, som E-delegationen har tagit fram. Lantmäteriet ska bistå Riksarkivet med erfarenheter kring informationsförsörjningen, samverkan och standarder.

Ökad öppenhet som möjliggör insyn och stödjer innovation
Ett ökat vidareutnyttjande av myndigheternas data innebär ökad öppenhet och insyn i förvaltningen. Det ger också bättre förutsättningar för att utveckla bättre eller nya tjänster, till nytta både för enskilda, företag och myndigheterna själva. Detta kan bidra till att nya branscher utvecklas och att företag växer med ökad sysselsättning som följd. Ett enhetligt sätt att arbeta med frågorna kan också innebära framtida kostnadsbesparingar för myndigheterna.

Syftet är även att tillgänggöra mer data så att det kan skapas innovation och nya utvecklade produkter som kan komma samhället till gagn. En ambition är att det ska bli enklare att hitta öppen data varför det är viktigt att dessa data ska kunna nås genom en samlad ingång.

Uppdraget sträcker sig fram till 31 december 2018.

Läs pressmeddelandet här.