Uppstart av en digitaliseringsutredning med fokus på juridiken

Regeringens beslut att tillsätta en utredning om rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning visar på behovet av ett juridiskt helhetsgrepp (dir. 2016:98). Myndigheters användning av informations- och kommunikationsteknik sker numera rutinmässigt i form av digital ärendehandläggning och helt eller delvis automatiserat beslutsfattande. Detta är dock inte detsamma som att juridiken följt med i utvecklingen. Tvärtom finns en utbredd osäkerhet kring aktuella krav på rättssäkerhet, integritets-skydd, sekretess, informationssäkerhet m.m. vilket förhindrar att digitaliseringens fulla potential utnyttjas.

I min roll som särskild utredare har jag fått det utmanande uppdraget att för första gången i svenskt lagstiftningsarbete ta ett samlat juridiskt grepp på digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Mot denna bakgrund omfattar uppdraget bl.a. kartläggning och analys av aktuell lagstiftning med sikte på att finna regleringsmässiga lösningar som möjliggör fortsatt digitalisering med myndighetssamverkan i fokus.

För egen del är det särskilt inspirerande att år 2016 få fördjupa mig i det ämnesområde som jag i början av 1990-talet doktorerade i – Rättsautomation – och som därefter varit ett centralt tema i mitt yrkesliv. Under årens lopp har jag arbetat både nationellt och internationellt i olika forskningsprojekt om personlig integritet, e-förvaltning, säkerhetsjuridik m.m. Det har också blivit en hel del utredningsarbete som ansvarig för Uppgiftslämnarutredningen och den nu pågående Forskningsdatautredningen samt medverkan under många år i E-delegationens juridiska expertgrupp. Dagligdags möter jag blivande jurister som professor och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Nu är det ett omfattande arbete som utredningen ska utföra på mycket kort tid.
I sökandet efter rättsregler och tolkningar som hämmar utvecklingen hoppas jag på givande möten med alla ni som är engagerade i den digitaliserade förvaltningen!

/Cecilia Magnusson Sjöberg